1. Algemeen

Gigafijn is opgericht door Mirjam Jansen-van Holland (hierna te noemen: de kindercoach) gevestigd te Andelst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60402245. Gigafijn richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van  5 t/m 18 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het begeleiden van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders), het organiseren van trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.

2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Gigafijn en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Observatie en verslag 

Op verzoek van de ouders van de cliënt bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.  Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Gigafijn opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

4. Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar 

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.  De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Gigafijn kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5. Vertrouwelijkheid 

Alle informatie die tijdens de coachingsessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt en ouders kan besloten worden om derden in te lichten. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de kindercoach het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien kindercoach op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

6. Regels rond een afspraak voor kinderen 

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.  Tijdens een oudergesprek zullen de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

7.  Verhindering 

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.  Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.  Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Gigafijn niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

 

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

a. De kindercoach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen;

b. Voorts is de kindercoach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd;

c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de kindercoach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

9. Tarieven 

De tarieven staan vermeld op de pagina “kosten” van de website van Gigafijn (www.gigafijn.nl) of zijn op te vragen bij Gigafijn. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.  Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.  Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Gigafijn houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

10. Betalingsvoorwaarden 

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de kindercoach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Gigafijn.  Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Gigafijn een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Gigafijn gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.  Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Gigafijn, is Gigafijn genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.  Bij een betalingsachterstand is Gigafijn gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

11. Aansprakelijkheid 

Het advies van Gigafijn is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Gigafijn is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Gigafijn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gigafijn. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de gefactureerde kosten voor de sessies.

12. Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 

a. Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.gigafijn.nl;

b. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de kindercoach.

14. Klachtenregeling  

Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers. U kunt uw klacht altijd naar mij communiceren. Ik zal dan uiteraard mijn uiterste best doen om tot een, voor beide partijen, bevredigende oplossing te komen.  Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken.

Voor cliënten van de bij Stichting Adiona aangesloten kindercoaches en kinderyogadocenten is een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar. Zij is te bereiken per mail (bemiddeling@quasir.nl) of telefonisch (06-48445538). U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht. De klachtenfunctionaris is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.